Mies katselee taulua
KONSULTOINTIPALVELUMME

PointZERO®

PointZERO® -vision hyödyntäminen lyhentää markkinoille saapumiseen tarvittavaa aikaa, vähentää kustannuksia, eliminoi riskejä ja auttaa saavuttamaan tuotteiden tarkoituksenmukaisen laadun.

Haasteena menestyminen liiketoiminnassa IT:n avulla

Menestyksen saavuttaminen liiketoiminnassa ei ole helppoa. Siihen vaikuttavat hyvin monet erilaiset tekijät. Kulujen ei pidä ylittää tuottoja ja hyötyjä. Ratkaisujen pitää olla saatavilla oikeaan aikaan. Liiketoimintariskit täytyy pienentää hyväksyttävälle tasolle. Laadun pitää olla riittävän hyvä.

Useimmat organisaatiot ovat jo huomioineet, että IT ei ole vain väline yksittäisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeintä on, miten IT liitetään yrityksen liiketoimintaprosesseihin tehokkaiden liiketoimintaratkaisujen luomiseksi. Liiketoimintaratkaisut täytyy myös yhdenmukaistaa asiakkaiden odotusten mukaisesti, sillä jos asiakas ei ole tyytyväinen ratkaisuun, hän etsii ratkaisua muualta.

Kustannuksien ylittyminen ja projektien epäonnistuminen voivat kuitenkin aiheuttaa yrityksille isoja vahinkoja menetettyinä sijoituksina ja mahdollisuuksina. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi epäonnistuminen kommunikaatiossa, puutteellisesti muotoillut vaatimukset sekä riittämätön laadun ja riskien hallinta. Nämä kaikki aiheuttavat tarpeetonta lisätyötä.

Onkin tyypillistä johtaa IT-hankkeita käytettävän ajan ja kustannusten näkökulmista. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun keskitytään myös riskeihin ja laatuun. Tällöin on mahdollista kattaa koko sovelluksen ja sen kehittämisen elinkaari, eikä keskittyä vain yksittäisiin parannuksiin ja osaoptimointiin.

Ratkaisuna Sogetin PointZERO®

Sogetin luoma PointZERO® lähestymistapa perustuu jatkuviin parannuksiin sovelluksen elinkaaren aikana. Kaikki sen menetelmät, lähestymistavat, työvälineet ja mittarit ovat yhdenmukaisia ja tähtäävät samoihin tarkoitusperiin. Näin saadaan aikaiseksi liiketoimintaratkaisuja, jotka sopivat tarkoitukseensa ja ovat toimivia heti ensimmäisellä kerralla. 

Keskittymällä riskeihin ja laatuun sekä prosessien että tuotteiden kohdalla, pystymme vähentämään kustannuksia ja kulutettua aikaa. PointZERO®:n näkemys osoittaa, että voidaksemme vähentää työn uudelleen tekemistä, meidän täytyy huomioida laatu koko sovelluksen elinkaaren aikana.

PointZERO® korostaa rinnakkaista ja askel askeleelta tapahtuvaa parannusta. Aluksi teemme pieniä muutoksia, jotka vähentävät hieman kustannuksia ja käytettyä aikaa. Seuraavaksi aloitamme toisen parannuskierroksen, joka myös vähentää kustannuksia. Näin saavutetaan lopulta sellainen tilanne, jossa myös eri sidosryhmät voivat havaita kustannuksien pudonneen. Tällöin he luonnollisesti suhtautuvat myönteisesti tuleviin parannuksiin ja uusiin kehitysehdotuksiin. PointZERO®:n näkemys perustuu, Kaizen-periaatteen hengessä, tarpeeseen kehittää toimintoja jatkuvasti.

Virheitä ei tule siirtää enää prosessissa eteenpäin

Kaikkien, jotka ovat vastuussa liiketoimintamuutosten toteuttamisesta IT:n avulla, tulisi olla perillä PointZERO®:n tärkeimmästä viestistä. Estämällä virheitä toteutumasta tai tunnistamalla ne mahdollisimman pian niiden syntymisen jälkeen, voimme toimittaa parempia IT-järjestelmiä pienemmillä kokonaiskustannuksilla ja lyhyemmässä ajassa. PointZERO® nimenäkin viittaa siihen, että asiat tehdään oikein heti alusta alkaen, ensimmäisestä hetkestä lähtien.

Kolme periaatetta, joita noudattamalla saavutetaan kontrolli IT-hankkeissa

 • Tarkoituksenmukaisuus – tuotteen tulisi olla sopiva tarkoitukseensa
 • Oikein ensimmäisellä kerralla – virheet tulee estää
 • Virheiden pysäyttäminen – virheitä ei tule päästä eteenpäin prosessissa

Palvelutyypit

PointZERO®-strategian tehokas käyttöönotto voi tapahtua monella eri tavalla, riippuen organisaation tarpeista, mutta se sisältää aina seuraavat kolme näkökulmaa:

 • Teollistuminen, kun otetaan käyttöön laatutyökaluja ja -standardeja
 • Yhteistyö, kun sitoutetaan kaikki sovelluksen elinkaareen osallistuvat laadunvalvontaan ja arviointeihin
 • Innovaatiot, jotka varustavat kehityshankkeet viimeisimmällä teknologialla ja kehitysideoilla

PointZERO®:n avulla olemme kehittäneet – ja jatkuvasti parannamme – valikoiman lähestymistapoja, mittareita, menetelmiä ja työkaluja. Niiden avulla sovelluksen elinkaaren aikana tuotettujen lopputuotosten toteuttaminen ja seuraaminen on vaivatonta. Esimerkkejä näistä ovat katselmointi, laatumittarit ja niiden seuranta työkalujen käytön avulla.

Hyödyt asiakkaalle

PointZERO®:n lähestymistapaa käyttävät organisaatiot poikkeuksetta huomaavat, että heidän toimituskykynsä paranee, sovelluksien kehittämisen ja ylläpidon tehokkuus nousee ja liiketoiminta on tuloksellista.

PointZERO® pyrkii lisäämään liiketoiminnallista menestystä parantamalla, rinnakkain ja askel askeleelta kaikkia tuotteen elinkaareen sisältyviä tehtäviä ja niihin liittyviä tuotoksia. Tämän seurauksena se pystyy lyhentämään markkinoille siirtymisen aikaa, pienentämään kustannuksia sekä poistamaan riskejä. Kaikki tämä tapahtuu laadusta tinkimättä.

PointZERO® on kattava elinkaarilähestymistapa, jolla vähennetään ja poistetaan virheitä heti niiden ilmettyä eri menetelmin. Näin se auttaa saavuttamaan vaaditun laatutason.

Yhteistyöllä menestykseen

Organisaation erilaiset työskentelytavat vaikuttavat liiketoimintateknologian luomiseen ja toimintaan. Siitä onkin tullut niin monimutkainen, että yksi ihminen ei välttämättä pysty hahmottamaan kokonaiskuvaa. Tämän vuoksi yhteistyö ja sen parantaminen on tärkeässä asemassa koko sovelluksen elinkaaren ajan, sen jokaisessa vaiheessa ja myös jokaisen eri ryhmän välillä.

PointZERO by Sogeti

todo todo
Lisätietoa palveluistamme
 • Juha Vaitilo
  Juha Vaitilo
  CSO
  +358 40 550 0734