Woman talking on the phone
PALVELUT
TIETOTURVA

Tietoturvakonsultointi

Organisaation tietoturvajohtaminen edellyttää nykypäivänä entistä strukturoidumpaa mallia tietoturvan kehitykseen. Tietoturvayksiköiden ja liiketoiminnan väliset yhteistyömallit ovat useasti puutteellisia, mistä johtuen organisaatiolta puuttuu kokonaisnäkyvyys tietoturvatilanteesta ja päätöksiä joudutaan tekemään vaillinaisen tiedon varassa.

Sogetin tietoturvapalvelut auttavat organisaatioita parantamaan kokonaisvaltaista näkyvyyttä, tehostamaan tietoturva-arkkitehtuuria sekä suojautumaan mahdollisia uhkia vastaan parhaiten soveltuvien menetelmien avulla.

Tietoturvakonsultointi kasvattaa ylimmän johdon näkyvyyttä tietoturvaan

Yritysten tietoturvayksiköt ovat useasti organisoitu liiketoiminnasta erillisinä tukifunktioina, jonka seurauksena kokonaisnäkyvyys organisaation tietoturvatilanteeseen on puutteellinen tai ei ole kaikkien osapuolien saattavilla. Johdon tietoturvakonsultoinnin tavoitteena on parantaa näkyvyyttä organisaation tietoturvan nykytilaan ja kartoittaa tavoitetilaa. Sogeti auttaa organisaatioita määrittämään tietoturvahavaintojen todellisen vaikutuksen koko organisaation liiketoiminnallisiin riskeihin, jolloin organisaation johto saa paremman näkyvyyden siihen, ovatko liiketoimintariskit hyväksyttävällä tasolla.

Tietoturva-arkkitehtuuria tehostamalla optimoidaan tietoturvainvestointeja

Tietoturvan arkkitehtuuripalvelut tarjoavat jäsennellyn tavan tunnistaa organisaation keskeisiä tietoturvauhkia ja -riskejä sekä linkittää ne tarvittaviin tietoturvakyvykkyyksiin ja niitä toteutettaviin järjestelmiin. Näin saadaan organisaation tietoturvakyvykkyyksien osalta näkyvyys katvealueisiin, optimoitua tulevat investoinnit sekä poistettua turhia päällekkäisyyksiä.

Varmista organisaatiosi tietoturvan viranomaisvaatimusten ja määräysten mukaisuus

Organisaatioiden yksi keskeisistä tietoturvan ajureista on vaatimuksenmukaisuus, kuten PCI-DSS, GDPR tai KATAKRI. Jos viranomaisvaatimuksia ei täytetä, seurauksena voi olla pahimmillaan toimiluvan menetys tai taloudellisia sanktioita. Sogeti auttaa organisaatiotasi rakentamaan vaatimukset täyttävät valmiudet, prosessit ja käytännöt. Vaatimukset voivat usein olla hyvin ylätasolla, jolloin niiden tulkitseminen on haastavaa. Sogetilla on vahva kokemus viranomaisvaatimusten tulkitsemisesta sekä konkreettisten toimenpiteiden määrittämisestä vaatimusten perusteella, joka auttaa varsinaisen auditoinnin läpiviennissä.

Lisätietoa
  • Esa Törölä
    Esa Törölä
    Senior Consultant, Cyber Security Sales | Sogeti Finland
    +358 500 555 358