Kuusi askelta tekoälyn tehokkaaseen käyttöönottoon
BLOG
TEKOÄLY JA KONEOPPIMINEN

Kuusi askelta tekoälyn tehokkaaseen käyttöönottoon

Tekoälyteknologioilla on edelleen mahdollista saavuttaa merkittäviä kilpailuetuja, sillä monet organisaatiot eivät hyödynnä niiden täyttä potentiaalia. AI on arkipäivää kuitenkin jo hyvin monenlaisissa yrityksissä, eikä se ole enää vain tiettyjen alojen tai suurten pörssiyritysten asia.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tekoälyn tehokkaan ja viisaan käyttöönoton vaiheita ja edellytyksiä pohjaten puheenvuoroommeDigital Dawn – Future stars of Intelligent Automation -aamiaistapahtumassa Espoossa.

Mitä hyötyjä tekoälyn käyttämisellä voidaan saavuttaa ja miksi sen käyttäminen on tärkeää? Neljä huomionarvoista tekijää ja pitkän aikavälin hyötyä ovat, että tekoäly

  1. tarjoaa uusia mahdollisuuksia käsitellä dataa,
  2. pienentää läpimenoaikoja,
  3. tarjoaa monimutkaisillekin prosesseille ennusteita, jotka toimivat pohjana paremmalle päätöksenteolle ja
  4. vapauttaa ihmisiltä aikaa kognitiiviseen työhön.

Lue täältä lisää, mihin kaikkeen tekoälyä voi yrityksessäsi hyödyntää.

Hyödynnä nopeat voitot

Kun tekoälyn käyttöä aletaan suunnitella, sorrutaan monesti tarpeettomaan vaikeimman kautta menemiseen. Usein yritykset keskittyvät implementoimaan AI:ta projekteihin, joista on mitattavissa suurimmat hyödyt. Silloin riskinä on, että valitut prosessit ovat monimutkaisia (nk. ‘need to do’ -tapaukset, kuva 1).

Yritykset hyödyntävät AI:ta erilaisissa projekteissa

Kokemuksemme mukaan tuloksekkainta olisi keskittyä “must do” -projekteihin. Ne ovat toimialasta riippuen erilaisia rutiininomaisia prosesseja, joiden automatisointi on järkevää ja kohtuullisen yksinkertaista toteuttaa, mutta joiden automatisoinnilla saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Tässä kohtaa kannattaisi rohkeasti poimia rusinat pullasta ja kuitata nämä nopeat voitot alta pois; nämä toteutukseltaan kohtalaisen yksinkertaiset ja merkittävää etua tuottavat projektit tuottavat suhteellisesti suurimmat hyödyt ja antavat hyvän pohjan myös haastavampien kohteiden automatisoinnille. Kun AI saadaan ensin otettua mukaan näihin yksinkertaisempiin prosesseihin, niistä saatujen oppien ja tehtyjen valintojen pohjalta on helpompi lähteä seuraavaksi toteuttamaan “Need to do” -tapauksia eli monimutkaisempia ja tekoälystä merkittävästi hyötyviä prosesseja.

Myös aiempi tutkimuksemme tukee ajatusta. Tutkimuksessa havaitsimme “must-do”- tapauksissa AI:ta laajalti hyödyntävien organisaatioiden saavuttavan enemmän hyötyjä sekä operatiivisissa toiminnoissa että asiakasrajapinnassa. Vastaavasti esimerkiksi “Need to do” -projekteihin tekoälyä hyödyntävien yritysten tulokset jäivät myös näiltä osin jonkin verran heikommiksi.

Kuusi askelta onnistuneeseen tekoälyn käyttöönottoon

Tekoälyn käyttöönotto organisaatiossa on prosessi, johon kannattaa panostaa ja jota on syytä kehittää jatkuvasti. Nämä kuusi vaihetta toteuttamalla luot edellytykset sille, että AI:n implementointi antaa tuloksia ja on arvoisensa sijoitus.

Kuusi askelta tekoälyn onnistuneeseen käyttöönottoon

  1. Tunnista mahdollisuudet. Määrittele toiminnot, liiketoiminta-alueet tai prosessit, joihin tekoäly on kannattavinta ottaa käyttöön. Varmista AI:n konkreettinen arvo toiminnalle.
  2. Määrittele vaatimukset. Selvitä saatavilla olevan tiedon lähteet ja laatu. Määrittele miten toteutus oppii, mukautuu tai kehittyy jatkossa. Määrittele mitä tietoa tai ennusteita mallin odotetaan tuottavan. Määrittele tavoitteet, joihin toteutettavan ratkaisun odotetaan pääsevän.
  3. Määrittele olennaiset muuttujat. Suunnittele lähdetietojen puhdistus ja käsittely. Tunnista toimivin koneoppimismalli: mitkä ovat olennaisia parametreja ja lähdetietoja, ja mikä algoritmi suoriutuu tavoitteisiin peilaten parhaiten.
  4. Sovella tietoa. Hyödynnä tekoälyn tuottamaa tietoa prosessissa määrittelyiden mukaisesti. Tavoitteista riippuen tarkoitus voi olla esimerkiksi parantaa läpimenoaikoja, välttää pullonkauloja tai optimoida resursseja.
  5. Validoi. Analysoi tekoälyn ennustamat ehdotukset tai päätökset kriittisesti ja vertaa niitä vanhaan toimintamalliin. Ehosta tai korjaa mallia tarvittaessa.
  6. Hyödynnä palautetta prosessista. Varmista, että malli saa automaattisesti tai valvotusti palautetta oikeellisuudestaan ja tarvittaessa uutta tai muuttunutta tietoa prosessista. Käytä palautetta tekoälyn kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Tee pitkän aikavälin visio

Tekoälyn menestyksekäs hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttää, että se nähdään prosessien mahdollistajaksi pelkän työkalun sijaan. AI:n todelliset mahdollisuudet saadaan käyttöön vasta silloin, kun tekoäly nostetaan organisaatiossa pitkän aikavälin tavoitteeksi ja kehityksen perustaksi. Tekoälyn edelläkävijöille AI on olennainen osa arvoketjua ja sitä skaalataan prosessien monimutkaisuudesta ja koosta riippumatta luottaen siihen, että AI säilyttää toiminnan paitsi vakaana myös edelleen kehitettävänä.

Haluatko lisätietoja?

Lue blogistamme lisää tekoälyn mahdollisuuksista. Tutustu tarkemmin myös Sogetin palveluihin.

 

Kirjoittaja Jaakko Lehtinen toimii Sogetin automaatio-, tekoäly- ja analytiikkapalveluiden johtajana. Hän kohtaa lähes päivittäin eri toimialojen johtavia yrityksiä ja auttaa soveltamaan jatkuvasti kehittyviä teknologioita tosielämän tarpeisiin ja haasteisiin. Yhä useammin se tarkoittaa erilaisten älykkääksi automaatioksi, hyperautomaatioksi tai tekoälyksi kutsuttujen ratkaisujen hyödyntämistä. Suomessa Jaakko tunnetaan yhtenä ohjelmistorobotiikan (RPA) pioneereista: aika moni onkin kuullut aiheesta aikoinaan ensimmäistä kertaa juuri Jaakon kertomana, sillä hän aloitti kansainvälisen RPA-palveluliiketoiminnan kehittämisen jo vuonna 2014 ja on siitä alkaen ollut levittämässä automaatioilosanomaa pitkin Pohjois-Eurooppaa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus ulkoistuspalveluista, palvelutuotannosta ja prosessien kehityksestä.

 

CONTACT
  • Jaakko Lehtinen
    Jaakko Lehtinen
    Director of Automation, AI and Analytics
    +358 41 501 3917