Miehet osoittavat tablettia
KONSULTOINTIPALVELUT
TESTAUSPROSESSIN ARVIOINTI (TPI)

Testausprosessin arviointi (TPI)

Kun testattavien sovellusten ja järjestelmien määrä kasvaa, testauksesta voi helposti tulla tehotonta ja se keskittyy vääriin asioihin. Sogetin testauksen kypsyyden arviointipalvelut antavat näkyvyyttä testauksen kypsyyteen ja sen tehokkuuteen. Arvioinnin tulos antaa myös konkreettisia lyhyen- ja pitkäntähtäimen ehdotuksia testausprosessin parantamiseksi huomioon ottaen sen mikä on liiketoiminnalle tärkeää.

Testauksen kypsyyden mittaus TPI–metodologialla

TPI (Test Process Improvement) on maailmalla alan johtava malli, joka tarjoaa objektiivisen, askel askeleelta etenevän mallin. Ensin kartoitetaan tieto testauksen tämänhetkisestä kypsyystasosta, ja sen pohjalta voidaan määrittää liiketoimintalähtöisesti testausprosessin parantamiselle hallitut askeleet sekä lyhyelle että pitkälle tähtäimelle.

Testaus ei ole päämäärä itsessään, vaan tukitoiminto, jolla on useita riippuvuuksia, liitännäisiä prosesseja sekä liiketoiminta-ajureita, kuten laatu, aika ja kulut. TPI-mallissa kaikki nämä otetaan huomioon. Arvioinnilla saavutetaan testausprosessille tasapainoinen parannussuunnitelma, joka sopii parhaiten juuri kyseessä olevalle asiakkaalle ja organisaatiolle. Tällöin päästään nopeasti liikkeelle toteuttamalla heti alussa näkyviä ja tuottavia muutoksia, ”quick wins”.

Viime vuosikymmenen aikana sadat asiakkaat ympäri maailmaa ovat menestyksekkäästi käyttäneet metodologiaa vastauksena testauksen tuomiin haasteisiin. Malli on ollut menestyksekäs myös Suomessa.

Sogetin testausprosessien arviointipalvelut

Kokonaisvaltainen TPI–metodologian perustalle rakentuva testausprosessin arviointipalvelumme auttaa havaitsemaan testausprosessin avainongelmat ja saavuttamaan korkeamman testauksen kypsyystason.

Aluksi suunnitellaan arvioinnin laajuus, joka voi vaihdella projektin yhdestä testausvaiheesta aina koko organisaation testausprosessin läpikäymiseen useamman projektin avulla. Arviointiin on kaksi räätälöitävää perusmallia:

  • Kokonaisvaltainen TPI-arviointi
  • TPI-pikakartoitus

Kokonaisvaltainen TPI-arviointi voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan projektiin, jotta saadaan halutun laajuinen otos nykytilasta. Arviointi voidaan suorittaa käyttämällä klassista TPI-arviointimallia tai erityisesti ketterien projektien arviointiin kehitettyä mallia. Arvion tuloksena syntyy TPI-matriisi, joka visuaalisesti esittää nykytilanteen.  Raporttiin sisältyy mm. nykytilan kuvaus, avainlöydökset ja oleellisemmat puutteet, SWOT-analyysi (heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat), parannusehdotukset ja tiekarttaehdotus uudistusten läpivientiin. Raporttiin pohjautuen voidaan edelleen sopia, miten Sogeti pystyisi auttamaan parannusten jalkautuksessa.

Pikakartoitus on suppeampi versio arvioinnista ja sen laajuus on rajoitettu yhteen projektiin. Monesti tämäkin voi jo riittää sille, että saadaan tunnistettua seuraavat toimenpiteet, joilla testiprosessia saadaan parannettua.

Arviointipalvelun hyödyt

TPI-arviointi antaa asiakkaalle selkeän näkemyksen vallitsevasta testausprosessien kypsyystasosta ja organisaation kilpailutilanteesta. Se osoittaa vahvuudet ja heikkoudet ja antaa ymmärryksen askeleista, jotka on otettava liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvioinnin pohjalta voidaan asiakkaan kanssa ryhtyä helposti toteuttamaan parannuksia. Näin saavutetaan tehokkaammat ja vaikuttavammat testiprosessit, jotka ovat linjassa liiketoimintaa eteenpäin vievien voimien kanssa. Tuottavuus lisääntyy ja time-to-market-aika pienentyy, mikä näkyy pienempinä testauskuluina. Sogeti tarjoaa alan parhaimmat työtavat ja kokemuspohjan.

Sogeti työskentelee kanssasi kehittämässä testausorganisaatiota, joka vastaa testauksen suorittamista koskeviin haasteisiin.  

Lisätietoa palveluistamme
  • Juha Vaitilo
    Juha Vaitilo
    CSO, Quality Engineering & Testing Practice Leader
    +358 40 550 0734